نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بوی بیجاران

بوی بیجاران


شاعر: محمد عذر خواه

 
   

متن شعر

مي صدا بويه بجاران دهه                              صدايم بوي شاليزاران را دارد

رنگ و بويه سبزه زاران دهه                         رنگ و بوي سبزه زاران را دارد

وقتي مي سبزه ترانه سر دهم                          وقتي ترانه سبز خودم را سر مي دهم

عطره او نم نم باران دهه                                بوي نم نم باران را دارد

من عروس شهره ايران شينم                          من متعلق به عروس شهر ايرانم

افتخار كنم كي گيلان شينم                                افتخار مي كنم مي كنم كه اهل گيلانم

من هه آب و خاك جه ويريشتمه                                 من از همين آب و خاك بلند شدم

شيمي مهرباني يه بيچيشتمه                           مهرباني ها ي شما را چشيده ام

اسه شهري يا اسه ديهاتيم                              اگر شهري يا دهاتي يم

صاف و ساده بي ريا و خاكيم                           صاف و ساده و بي ريا و خاكيم

من عروس شهره ايران شينم                          من متعلق به عروس شهر ايرانم

افتخار كنم كي گيلان شينم                                افتخار مي كنم مي كنم كه اهل گيلانم

جنگل و دريا و باغ مي نفس                            جنگل و دريا و باغ نفس من است

ايه شادي يان مره دس فارس                          اينجا شادي ها در دسترس من است

هطو دوره بم جه مي شهر و ديار                     تا كه از شهر و ديار خودم دور مي شوم

مي ديل اينگار كي اسيره قفسه                         دل من انگار كه در قفس است

من عروس شهره ايران شينم                          من متعلق به عروس شهر ايرانم

افتخار كنم كي گيلان شينم                                افتخار مي كنم مي كنم كه اهل گيلانم