به یاد بهمن

شاعر :رحمت حقي پور


 اون روزی کی دس بدس

هیزار ته دس ببوستیم

اُ خاکه آزادی رِ

دوشمنه سر فووستیم

بنا ییمی زیر پا

او تاج و تخت شایه

بی خان و مان چاکودیم

طاغوته رو سیایه

یاد باوریم همیشه

بیست و دویه بهمنه

او روزی کی زندا کود

بهار ، امی میهنه

شهیده یادیگاری

چی لاله یان بکاشتیم

امام ا سرزمینه

عشقه مره بداشتیم

سالانه ساله الان

وطن بو گول افشان

اونی نگهدار ایسه

دست خدا و قرآن

امی گوله جوانان

همیشه بیداریدی

بیاده او شهیدان

همه ته سرداریدی

ا سرزمینه واستی

فدا کنیدی جانه

خوشان خون امره

سزا کنید جهانه

 

 

آن روزی که دست در دست

هزار تا دست دست شدیم

برای آزادی این خاک

بر سر دشمن ریختیم

گذاشتیم زیر پا

آن تاج و تخت شاه را

بی خانمان کردیم

طاغوت رو سیاه را

همیشه به یاد بیاوریم

بیست و دوم بهمن ماه را

آن روزی را که زنده کرد ،

بهارمیهن را

برای یادگاری شهید

چه لاله ها که کاشتیم

ما این سرزمین را

با عشق نگه داشتیم

سال های سال است حالا

وطن شده گل افشان

نگهدار آن هست ،

 دست خدا و قرآن

جوانان چون گل ما

همیشه بیدار هستند

به یاد آن شهیدان

همه سردار هستند

برای این سرزمین

جان را فدا می کنند

و با خون خودشان

جهان را سبز می کنند