بهترین شیوه تشویق کودک

بهترین شیوه برای اینکه کودک خود را تشویق کنید تا از واژه لطفاً وکلمات دیگری همانند آن استفاده کند ، این است که شما این نوع واژه ها را در گفت وگوهای معمول خود بکار ببرید .اگر شرایط روحی خوبی دارید می توانید از فرزندتان کمک بخواهید وبه او بگویید : لطفاً الگوسازی کنید والدین هنگام تربیت کردن یا زمانی که قوانین نظم وتربیت را وضع می کنند ، بطور معمول نباید از واژه لطفاً استفاده کنند ممکن است شما از فرزندتان بخواهید تا برای خوردن شام به سر میز بیاید اما او در حالی که به شما چشم غره می رود وچپ نگاه می کند ، بگوید : نه ماشین بازی ! .شما در برخورد با فرزندتان هرگونه رفتاری می توانید داشته باشید .اما هرگز این نوع جمله ها استفاده نکنید ، پسرم لطفاً بیا وپشت میز شام بشین ، اگر الان نیایی شامت سرد می شود ، مامان غذای مورد علاقه ات را پخته است لطفاً پسر خوبی باش و... کودک از این درخواست های مادر ، فقط توجه بیش از حد را دریافت می کند کودک به این باور می رسد که مادر واقعاً می خواهد او برای شام سر میز غذا حاضر شود ولی در عین حال پذیرفته است که در این کار موفق نمی شود در این شرایط بهتر است از این نوع جمله ها استفاده کنید ، پسرم ، الان وقت شام است بیا دست هایت را بشوی .اگر کودک بگوید نه می خواهم ماشین بازی کنم ، در این هنگام زمانی به مدت 3-2 دقیقه برایش مشخص کنید وبگویید که او می تواند تا پایان این زمان به ماشین بازی ادامه دهد وپس از آن باید بازی خود را تمام کند بنابراین بهتر است قبل از این زمان به ماشین بازی ادامه دهد وپس از آن باید بازی خود را تمام کند .بنابراین بهتر است قبل از آماده شدن شام ، او را به سر میز دعوت کنید اگر زمان تعیین شد به پایان رسید وکودک تان همچنان با شما همکاری نکرد ، با خون سردی ماشین را از دسترس او دور کنید ودر کناری قرار دهید وبه او بگویید که اکنون زمان صرف غذاست او را کمک کنید تا برای شستن دست آماده شود وبه او کمک کنید تا با آرامش وفروکش شدن عصبانیت ، به سر میز شام بیاید ودست از کج خلقی بردارد .

گوینده:پوران حاجتی

جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
لطفا مثل گذشته پادکست بگذارین تاازش استفاده کنیم... مینو رفعتی ۱۳۹۴/۰۶/۲ ۱۸:۱۱

مینو رفعتی
لطفا مثل گذشته پادکست بگذارین تاازش استفاده کنیم حضورش خیلی کم رنگ شده !مینو رفعتی
پست شده در ۱۳۹۴/۰۶/۲ ۱۸:۱۱