بهار خواستگاري

متن شعر

ساقی باور پیاله که اموندره بهار                            ساقی پیاله ای  بیاور که بهار می آید

من عاشق بهارما می دیل نره قرار                                   من عاشق بهارم و دلم بی قرار است

سرمایه پشت سر بنم جه زمستان بوبوم جدا              سرمایه را پشت سر گذاشتم و از زمستان جدا شدم

در سر دارم بشم به خواستگاری بهار                      تصمیم دارم به خواستگاری بهار بروم

زمستان امره جدا بوندرم                                     از زمستان دارم جدا می شم

بهار خواستگاری کره شوندرم                              به خواستگاری بهار می روم

صحرا بنه چادر سبزا خو سر                                صحرا چادری سبز به سر گذاشته

بنفشه گول گوماره میان وازه بو                            گل بنفشه در میان بوته ها روئیده

باغ میان بولبول به آواز بمو                                 بلبل در باغ به آواز آمده

حاجی فیروز خو سورخه  رخته دوکود                    حاجی فیروز لباس قرمز خود را پوشیده

خورشید بیرون بمو خو اخمه واکود                       خورشید بیرون آمد و اخم خود را وا کرده

مورغانه رنگی بامو  باز بمو به بازرا                      تخم مرغ رنگی به بازار آمد

هندریدی  تازه لباس بازر                                     در بازار لباس تازه می خرند

فلک دوکود درختانه تازه رخت                              طبیعت لباس تازه به درخت پوشانده

چشمه سرازیر بو اه  سنگ سر                                      چشمه  از رو سنگ جوشیده

جوانه کورکن همه بغچه بغل                                 دختران جوان بغچه ها را به بغل گرفته اند

منتظرید بیشید خانه بخت                                     در انتظار رفتن به خانه بخت هستند

تومام فصلان امی اعتقاده                                    به تمام فصل ها اعتقاد داریم

فصل بهار ایجور معاده                                       و فصل  بهار یک جور معاد هست

بمرد داران ایوارده زنده بید                                 درختان مرده مجدا زنده می شوند

گول زندی میوه دهید سبزه بید                              گول می زنند و میوه می دهند و سبز می شوند

پاییز به امید بهار زنده یه                                    پایز به امید بهار زنده هست

امی امید بازم به آینده یه                                     امید ما هم باز به آینده هست

زمستان امره جدا بوندرم                                     از زمستان جدا می شوم

بهار خواستگاری شوندرم                                    به خواستگاری بهار می روم