بهار اوخان

متن شعر

نم نمه وارش دوخوانه گولانه

جه خواب دپركان دهه بولبولانه

دار و درختانه صفايي دهه

زندگي يا رنگه خودايي دهه

بولبول و گولان الان بال بباله

نم نمه وارش بامو تازه ساله

بهار كيتابي ئي سه از آسمان

گول اوني نقطه كلمه درختان

بخوان اونه تي تسكه ديل وازه به

هوايه زندگي تي شين تازه به

بولبول و گولان الان بال بباله

نم نمه وارش بامو تازه ساله

گول گوله آفتاب داره روز آسمان

شبان صفا داره ستاره باران

شكر خودا بگو بامو بهاران

حاصله تازه باغه سر فراوان

بولبول و گولان الان بال بباله

نم نمه وارش بامو تازه ساله