بقال

 

بقالی دکانی است که در آن انواع خوراکی ها و اجناس مصرفی روزانه ی خانواده ها در معرض فروش قرار می گیرد .نخود ، لوبیا ، عدس ، گردو ، ترشی ، تنباکو ،زغال ،هیزم ،چوبک (بیخ )نفت ،نخودکشمش،مویز ، رشته ، انجیر ، شیره ،عسل ، برنج ، مربا ، آبغوره ، خرما ، تخم مرغ ، و...همه را از دکان بقالی می خرند .سه طرف دکان ، سکوبندی شده است و تعداد زیادی پیت حلبی را به شکل اُریب و دو نیم کرده و در هر کدام یک نوع جنس ریخته و جفت جفت روی سکو می چیدند .وسط پیشخوان یک ترازوی کف آهنی از سقف آویزان بود و دور و بر آن چند قلوه سنگ و آهن چهارگوش حلقه دار قرار داشت .جلوی پیشخوان دو تغارماست ، یک دبه ی روغن جامد زرد ومعطر ، یک مجمعه شیر برنج نیز گذاشته شده است .به ستون های سقف دو ،سه جور چراغ گردسوز حباب چتری و یک چراغ توری وچند رشته انجیر به نخ کشیده ویک آویز اسفند به هم دوخته نیز آویزان بود وخود بقال پشت ترازو قرار می گرفت .در یک طرف دربند دکان جعبه زغال ویک کیسه گونی زغال حبه ومقداری هیزم شکسته ویک گونی ارزن گذاشته شده بود بیشتر مشتریان بقالی را زنان خانه دار تشکیل می دهند ولی اگر غروب باشد ونیاز به وسیله ای داشته باشند اغلب از فرزند پسرشان برای خرید ورفتن به درب مغازه استفاده می کنند .ویا به هنگامی که ظهر یا دکان بقالی رفته وخرید منزل را انجام دهد به همین جهت باید گفت بقال ها به منزله ی انبار خواروبار خانواده ها هستند که در هر زمان هرچه بخواهند فوری از آنها می خرند .

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی