برکت

روز و شبان قطاره

زندگی رادواره

نام بد و خوب كي

من و تي  یادگاره

جي عشق و ایمان بوگو

فکره تی یاران بوبو

بخشش و برکت بدار

بهاره باران بوبو

آبی چاکون تی جانا  رنگه خودایی مره

صفا بدن عالمه   تی بی ریایی مره

او دیل کی آیینه یه

همیشه بی کینه یه

اون قبله اومیده

خودا جه روسفیده

جي عشق و ایمان بوگو

فکره تی یاران بوبو

بخشش و برکت بدار

بهاره باران بوبو

روزها و شب ها قطار است

زندگی رهگذر است

نام بد و خوب هست

که یادگار می ماند

از عشق و ایمان بگو

یارانت را از یاد نبر

برکت و بخشش داشته باش

مثل باران بهار باش

جانت را با رنگ الهی آبی بساز

و با دل بی ریای خود   به عالم صفا ببخش

آن دل ، که آیینه می شود

همیشه بی کینه است

قبله آن ، امید است

و پیش خدا رو سفید می گردد

از عشق و ایمان بگو

یارانت را از یاد نبر

برکت و بخشش داشته باش

مثل باران بهار باش