رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

با من بمان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

با من بمان

Loading the player...

فرزند عزیزم :

روز که تو مرا پیر واز کار افتاده یافتی سعی کن صبور باشی ومرا درک کنی 

اگر من در هنگام خوردن غذا ،خود را کثیف می کنم ویا اگر نمی توانم خودم لباس هایم را بپوشم صبور باش زمانی را به خاطر بیاور که من ساعت ها ازعمر خود را صرف آموزش همین موارد به تو کردم .اگر صحبت هایم برایت تکراری وخسته کننده است حرفم را قطع نکن وبه من گوش بده .هنگامی که تو خردسال بودی من یک داستان را بارها برایت می خواندم تا بخوابی .

هنگامی که ضعف مرا در استفاده از تکنولوژی های جدید می بینی به من فرصت بده تا آن را فرا گیرم وبا لبخند تمسخر آمیز به من نگاه نکن .من به تو چیزهای زیادی آموختم چگونه غذا خوردن چگونه لباس پوشیدن چگونه راه رفتن وچگونه با زندگی مواجه شدن هنگامی که در زمان صحبت کردن موضوع بحث را از یاد می برم به من فرصت کافی بده که به یاد بیاورم عصبانی نشو مطمئن باش آنچه برای من مهم است با تو بودن وبا تو سخن گفتن است نه موضوع بحث.

اگر مایل به غذا خوردن نبودم مرا مجبور نکن به خوبی می دانم که چه وقت باید غذا بخورم هنگامی که پاهای خسته ام به من اجازه راه رفتن نمی دهند دستانت را به من بده همانگونه که در کودکی اولین گام هایت را به کمک من برداشتی واگر روزی به تو گفتم که دیگر نمی خواهم  بیش از این زنده بمانم ودوست دارم بمیرم عصبانی نشو روزی خواهی فهمید که من چه می گویم .

تو نباید از اینکه مرا در کنار خودت می بینی احساس غم خشم وناراحتی کنی .تو باید در کنار من باشی ومرا درک کنی ویاری ام دهی همانگونه که من تو را یاری کردم که زندگی است را آغاز کنی مرا یاری کن در راه رفتن با مهربانی ومدارا کمک کن تا با نیرو وشکیبایی تو این راه راه به پایان برسانم ومن نیز با لبخند وعشقی که همواره به تو داشته ام جبران خواهم کرد دوستت دارم فرزند دلبندم.