باور و اعتقادات فیروزه

طبق تحقیقات اولین کسی که عقیده داشت بعضی از سنگ های قیمتی خوش یمن بوده وباعث خوشبختی می گردد ، هارون برادر موسی ( ع) بوده است وشاید روی این علاقه بود که موسی برای او لباسی مرصع به سنگ های قیمتی تهیه نمود .در کتاب تورات در مورد فرمان خداوند به موسی ، در تهیه رخت های مقدس برای هارون ، چنین نوشته شده است ؛«برای اَهُرون برادرت لباس های مقدسی درست کن که موجب احترام وافتخار او باشد .ودر ادامه آماده است سینه بند داوری را با گذاشتن چهار ردیف سنگ قیمتی تکمیل ، ردیف اول عقیق سر ، زبرجد وزمرد باشد .ردیف دوم فیروزه ، یاقوت کبود والماس ، ردیف سوم یاقوت زعفرانی ، عقیق ویاقوت ارغوانی ، ردیف چهارم زمرد کبود ، عقیق سلیمانی ویشم .این سنگ ها موقع کار گذاشتنشان در طلا نگین شوند واین سنگ ها موافق نام های بنی اسرائیل ، مطابق اسامی 12باشد » در بسیاری از متون قدیمی نیز به این باورها واعتقادات اشاره شده است و«گفته اند که در خاصیت ، بهترین احجار است واین را حکما مبارک داشته اند ونام او را فرخ نهاده اند .در درمان پیشین اگر پادشاهی بر مقربان خود خشم گرفتگی حکما فرموده اند که فیروزه با خود داشتی ، چون فیروزه همراه او بودی ، غضب وخشم او به رحمت وعنایت مبدل گشتی وهر که فیروزه با خود دارد خواب های شوریده نبیند ودشمن بر او ظفر نیابد واز هیچ آفریده ای نترسد ودر چشم سلاطن وحکام وجمیع خلایق عزیز ومحترم نماید .ین نیز گفته اند که در فیروزه بسیار نگریستن موجب درازی عمر وتزاید نور بصر وکثرت اموال وداشتن آن سبب قوت قلب وشجاعت است نگریستن به فیروزه چشم را قوی ونفس را باز می کند وکسی که نگین فیروزه در دست می کند بر دشمن ظفر یابد ودر نظر مردم عزیز باشد .چشم زخم از قدیمی ترین باورهای بشر واحتمالاً فراگیر ترین ورایج ترین باور فرا علمی در سراسر جهان واز جمله در جهان اسلام است ، هرچند درد دوران جدید بیشتر به مثابه باوری عامیانه حضور دارد آنچه که درباره فیروزه مشهور است ، آن است که مبارک وخجسته است ،دل را شادمان می گرداند وچشم را روشن می گرداند همچنین سنگ های قیمتی منسوب به ستارگان بوده اند وفیروزه را از منسوبات زهره ویا عطارد می دانسته اند .

گوینده:پوران حاجتی