باور نور

برخی از روستائیان گیلان معتقدند که امام زاده ها در شبه های خاص واغلب در شب های جمعه به دید وبازدید یکدیگر میروند .در پی این دیدارها نوری در آسمان ساطع می شودکه در اصطلاح به آن مشعل می گویند .بیش تر آسمان محیط های بازمانند دشت ، ساحل دریا ومرداب انزلی محل بروز این نورها به اصطلاح مشعل هاست .معمولاً معمران روستاهای این گونه مناطق قاطعانه می گویند که بارها شاهد بوده اند که نوری از بقعه ی روستا آمده وبر بقعه ی آبادی همسایه وارد شده است .باد بقعه یکی از محل های ظهور این مشعل هاست .مردم بادیدن مشعل هاست .مردم با دیدن مشعل صلوات می فرستند .اگر کسی نور را نبیند می گویند سعادت دیدن آن را نداشته اسن .این دید وبازدیدهای نورانی اغلب میان صاحبان بقاعی که با هم نسبت نردیک دارند ، اتفاق می افتد به عنوان مثال می گویند بی ی هیبت مدفون در با کو ، خواهر امام زاده صالح مدفون در کفته رود از توابع رشت است .در برخی از شب های جمعه خواهر به صورت نوری از دور دست باکو حرکت می کند ونزد برادرش به حومه ی رشت وارد می شود در دهه های نزدیک، بویژه در زمان سلطه ی نظام کمونیستی که ارتباط گیلان با آن سوی مرز به کلی قطع بود وجود بی بی هیبت هم به بوته ی فراموشی سپرده شد ودر عوض بی بی حوریه در حومه ی انزلی جایگزین آن شد .کسانی که مشعل را دیده اند ،نقل می کنند که آن را در فاصله ی یک فرسنگی آسمان وشبیه یک توپ فوتبال وبسیار نزدیم به زمین مشاهده کرده اند .روایت است که در گفته رود در مسیر جاده ی امام زاده صالح ، درختی بوده که بر اثر نوری که بر وی آن افتاده مورد صدق قرار گرفته ومردم زیر آن شمع روشن کرده ودخیل می بیتند این درخت را چندین سال پیش قطع کردند .در همین منطقه در محلی به نام خنفچه درختی قطور بود که اهالی بر اثر رویت نوری که بر ن افتاد آن را تبدیل به آقادار کردند بعدها پیرزنی در خواب دید که زیر این درخت مزار است ، به همین دلیل به نرجنس مزار معروف است نرجس مزار معروف شد نرجس مزار زیارتگاه عمده ی زنان روستاست قنبر مزار یکی دیگر از مزارهایی اسن که بر این باور شکل گرفته است .درخت توت کهن سالی در محل گالش خیل در منطقه ای پیربازار که براثر ظهور مشعل ، تبدیل به مزار شد این درخت در زمستان 1363 بر اثر سنگینی برف فرو افتاد ودر سال 1371آتش گرفت .