جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

بابا برفی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بابا برفی

کتاب بابا برفی نوشته جبار باغچه بان
از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان برای گروه سنی ب و ج قسمتی از این کتاب :
یکی بود یکی نبود آنسال زمستان ،زمستان سختی بود ، درختها رو سرما زده سبزیشون رفته بود مثل شاخ  بز خشک و قهوه ای رنگ شده بودند . نه گل مونده بوده  نه سبزه ، نه ریحان ،نه پونه ، نه موزه – آب هم از رفتن خسته شده بود و یخ زده بود
همه جا سفید شده بود ،همه جا کوه و دشت – آسمون شده بود آسیاب اما به جای آرد ،برف می ریخت همه جا . یه روز تعطیل نزدیکهای ظهر – کاظم و کاوه ،مریم ،... به خونه پدر بزرگ رفتند تا هم پدر بزرگ و ببینند و هم در حیاط بزرگ مدرسه که خونه پدر بزرگ اونجا بود برف بازی کنند.

Book introduction(Audio):
children's Book introduction is a special Audio program which is pronounced for  Gilan provincal network website in 100 program and in 2 minutes time.this program introduces children's Book in different scientific ,imaginary ,historical,fictional, moral,religious and poetry fields.This short program factors are : producer and sound recordist:Akram Aff , writen by :Azar Najafpour ,Masoumeh Salahshour,Sara Rahnama and Mahsa Abedi .
Announcers:Amir Ali Heidari,Hadis PourAbdollah, Seyed Maryam Sabet,Mobarake boluki and Saghi Jahandar from the institute for intellectual development of children and young Adults.


Translator : Masoumeh Yaqoubi
Gilan provincal network PR expert