سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ای وار کوه سره راکونه،ای وار موسره - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ای وار کوه سره راکونه،ای وار موسره

Loading the player...

یک دفعه از روی کوه میرود یک دفعه از روی مو.

به خّلقش اعتمادی نیست گاه ازدروازه تو نمیرود وگاه از سوراخ سوزن تو میرود.

آن قدرحالی به حالی است که روی او هیچ حسابی نمی توان کرد.

 

 

 

 

Once on the mountain once the hair is.

Khlqsh not trust you not sometimes refers to Azdrvaz·h goes from your eye.

Qdrhaly to it while not on any account, he said