ایجاد پایگاه‌های فرهنگی ورزشی از مطالبات حقوق شهروندان است

وجود فضاهایی برای فعالیت فرهنگی ورزشی را می‌توان از حقوق دیگر شهروندان در محله دانست. اوقات فراغت و همچنین فعالیت‌های ضمن تحصیل و ضمن کار زمینه‌ساز رشد و شکوفایی در نوجوانان و جوانان و همچنین پویایی در دیگر افراد محله‌ست. 
مسجد و کتابخانه و باشگاه‌های ورزشی در پویایی و سلامت شهروندان، نقش دارند. 
شهروندان و مردم محله به فضاهایی نیاز دارند تا بتوانند در زمینه‌ی معنوی نیز رشد کنند و توانایی‌های خود را بشناسند و آنها را به کار گیرند. 
یکی دیگر از وظایفی که برای شهرنشین‌ها مطرح است مشارکت در حفظ امنیت محله است. 
(امنیت جامعه محور) موضوعی است که امروزه جامعه‌شناسان بر آن تأکید زیادی دارند. با تکیه بر این موضوع که هر شهروند در حفظ امنیت محله نقش بسزایی دارد می‌توان گفت که بخش زیادی از امنیت محله را خود مردم می‌توانند تأمین کنند. با همکاری بیشتر با نهادها و همچنین رعایت وظایف شهروندی، امنیت محله روز به روز بیشتر خواهد شد. 
 

گوینده:سیده جماور هاشمی