آوای نی در رمضان

یکی از ابزار های موسیقی که در شبهای احیاء و شهادت امام (ع) نواخته می شد - نی هفت بند -  بود. نی نوایی اندوهناک دارد و به انسان آرامش معنوی می دهد.