آوای دعای رمضان

روایت است روزی از کنار منزل سلمان فارسی عبور می کردند،دیدند صدای ناله می آید. فکر کردند بر سلمان ، بیماری پیش آمده است. وارد منزل شدند - دیدند سلمان می گوید:الهی من را ببخش!مردم تعجب کردند و فهمیدند هر وقتی که اسان با خدا خلوت کرده لازم است طلب مغفرت کند.