آهنگری

به دو طرف جرز دیوار وسقف ودرگاه دکان آهنگری انواع ابزار آلات آهنگی آویخته است : گاو آهن ، بیل ، کلنگ ، تیشه ، ترازو ، قپان ، دیلم ، چکش ، پتک  گاز انبر ، زهوارچرخ گاری ، حلقه وزنجیر ، میخ طویله وغیره ...
در انتهای دکان مقدار زیادی زغال تلمبار شده است .یک دم بزرگ چرمی سیاه رنگ گلابی شکل که بین دو صفحه ی چوبی مسطح ، شبیه کروکی درشکه ، پیوسته چین می خورد وباز می شود ، جلوی زغال ها قرار دارد صفحه ی روئی دَم توسط دوپایه در ارتفاع یک گزی ثابت شده ودهانه ی باریک آن بوسیله تنبوشه به درون کوره راه یافته است .ولی صفحه ی زیرین دَم که دارای یک روزنه ودریچه ی داخلی است متحرک می باشد .یک اهرم چوبی دو سه ذرعی که به هر نوک آن دو زنجیر ظریف نصب گردیده با یک زنجیر به دو سه وجبی سقف آویزان است .سرزنجیر بازوی کوتاه اهرم ، همراه با یک وزنه ی سنگین ، به حلقه ی آخر صفحه ی زیرین دَم وصل شده وحلقه ی سر زنجیر بازوی بلند آن به دست پسرک شاگرد آهنگر است وظیفه او این است که پی در پی زنجیر اهرم را پایین بکشد ورها کند ومواظب کوره باشد که از حرارت نیفتند وهر وقت لازم شد یک مشت زغال روی آن بریزد جلو کوره یک قطعه تنه ی درخت ( کنده ) به زمین فرو وروی آن سندان بزرگی نصب است پشت سندان ، گودال چهارگوشی به عمق سه چارک ساخته شده واستاد آهنگر با پیشبند چرمی مندرسی ایستاده است .به دست راستش یک چکش بزرگ وبه دست چپش یک گاز انبر دسته بلند است ودر سمت راستش یک حوضچه ی پر آب می باشد او پی در پی یک قطعه آهن سرخ شده را از کوره بر می دارد روی سندان با چکش کاری تغییر شکل می دهد وبرای محکم شدن چند لحظه در سنگ آب نگه می دارد مقابل استاد وکاگر ورزیده ایستاده اند به دست هر کدامشان یک پتک بزرگ وچشمانشان به دست استاد می باش به محض اینکه چکش استاد به نقطه ای از آهن تفتیده فرو می آید ، آن دو نفر یاهوویا  علی گویان پتک خود را دایره وار بالا می بنرد ویکی پس از دیگری به نقطه ای که چکش استاد خورده فرود می آورند .ذرات آهن گداخته شهاب آسا به اطراف پراکنده وناپدید می گردند.
 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی