اهداف پاستوریزاسیون کمپوست

الف)هضم انواع عوامل بیماری زا (پاتوژن ها ) وآفات

ب)فعال نمودن میکروارگانیسم های گرمادوست (ترموفیل)

نکته:کمپوست توسط بخار 60درجه سانتی گراد در مدت 8ساعت پاستوریزه می شود .

خاک پوششی توسط بخار آب 60در جه سانتی گراد در مدت 6ساعت پاستوریزه می شود .

سردکردن اولیه : در این مرحله دمای کمپوست را به ازای هر ساعت 1الی 5/1 کاهش می یابد تا به دمای 47 الی 48 درجه سانتیگراد برسد.

شیرین کردن :این مرحله در دمای 47 الی 48 درجه سانتیگراد ومدت تقریباً 5روزانجام می شود .در این مرحله میکروارگانیسم های مفید مانند قارچ های گرمادوست واکتینومیست ها فعال شده وعمل آمونیک گیری از توده کمپوست انجام می شود .در پایان این مرحله مقدار آمونیکا کمچپوست ، توسط وسیله ای به نام دراگر تیوپ از هوای کامال برگشتی تونل اندازه گیری می شود .اگر میزان آمونیکا 100پی پی ام یا کمتر باشد می توان مرحله بعد را انجام داد ودر غیر این صورت تا کاهش میزان آمونیاک کمپوست به حداکثر 100پی پی ام این مرحله ادامه پیدامی کند .

سردکردن جهت بذرزنی ؛ در این مرحله دمای کمپوست به ازای هر ساعت 3الی 4درجه سانتیگراد کاهش داده تا به دمای 25درجه سانتی گراد برسد .سپس کمپوست را از تونل خارج کرده وبا اسپان قارچ تلقیح می کنیم وبه سالن تولید منتقل می کنیم تنها رویش اضافه کردن اسپان قارچ به کمپوست در ایران روش مخلوط بوده وجهت تلقیح هر 100کیلو گرم کمپوست تقریباً 10-12کیلوگرم اسپان قارچ مصرف می کنیم .

اگر مرحله آمونیاک گیری به نحو احسن انجام نشود مشکلاتی را در پی خواهد داشت .

گوینده:پوران حاجتی