انواع بازار

بازار از لحاظ کار کردی یا سرزمینی آنها به سه گروه شهری ، روستایی ومنطقه ای پایین راهی می توان طبقه بندی کرده بازارهای شهری : همه بازارهایی را که حوزه کار کردی یا خدمت رسانی آنها به شهر مربوط می شده است بازارهای شهری می نامند بازار به عنوان یک فضای فعال وپرتحرک بازرگانی ، تولید اساساً نهاد وفضایی شهری به شما می آید زیرا به سکونت گاهی شهر گفته می شود که اقتصاد آن تنها متکی به کشاوزی نباشد ، بلکه تولید صنایع دستی وانجام فعالیت های خدماتی ، بخشی از فعالیت های مهم آن باشد ، به همین سبب مبادله کالا چه در درون شهر وچه در با سایر شهرها ومراکز جمعیتی اهمیت می یابد واین مبادلات به فضایی به نام بازار نیاز دارد .بازارهای روستایی ، اقتصاد خانوارهای روستایی در گذشته در بیشتر مواد نوعی اقتصاد خود کفا یا نیمه خودکفا بود ودر روستاهای کوچک یک یا دو فضای کوچک تجاری ، خدماتی هیچ مرکز بازرگانی وجود نداشت به همین سبب بیشتر روستاهای فاقد فضایی به عنوان بازار بودند ، اما در برخی از مناطق کشور به علت ساختار اجتماعی – اقتصادی حاکم بر آن مناطق در معدودی از روستاهایی که موقعیت سرزمینی اقتصادی خاصی داشتند وجمعیت ساکن در انها زیاد می شد ، بازار نیز شکل می گرفت ، چنانچه برخی از روستاها پیرامون اصفهان در قرن چهارم وبعضی از روستاهای ناحیه رودشت اصفهان در قرن هشتم هجری ، که آنها را معظم قرای می خواندند ، بازار داشتند برخی از بازارهای روستایی وجود داشت که غالباَ جنبه ادواری داشت که مخصوص روستاهای کوچکی بود که میزان عرضه وتقاضایش به حدی نبود که در  آن روستا سبک بازار دائمی شکل گیرد .در گیلان ومازندران شما متعددی از این گونه بازارها وجود داشت بازارها از لحاظ زمان تشکیل آن به سه قسمت ، بازارهای دائمی ، ادواری وکوتاه مدت تقسیم می شوند بازارهای دائمی بازارهایی بودند که در طول سال تشکیل می شوند مانند بازارهای اصلی هر شهر یا بازارچه های محله ای ، بازارهای ادواری بازارهای بودند که به صورت ادواری یا دوره ای تشکیل می شوند مانند بازارهای اصلی هر شهر یا بازارچه های محله ای ، بازارهای ادواری بازارهایی بودند که به صورت ادواری یا دوره ای تشکیل می شدند ، هفته بازارها نوع بسیار مهمی از بازارهایی ادواری بودند که غالباً در هر شهر یا روستا به صورت هفته ای یک روز تشکیل می شدند وبازارهای کوتاه مدن به بازارهایی گفته می شوند که به مناسب نوع محصولاتی که در آن عرضه می شد در مدت کوتاهی از روز تشکیل می شد برای مثال هنوز در برخی از شهرهای کوچک گیلان ومازندران دیده می شد که مردان وزنان محصولاتی مانند سبزیجات ، کره ، پنیر وغیره را که در منزل یا محل کار خود تولید کرده اند در برخی از بازارگاه هایی که به این منظور اختصاص یافته اند ،در ابتدای روز عرضه می کنند .برخی از این گونه بازارهای کوتاه مدت در کنار فضای تفریحی وگذران اوقات فراغت ودرمیادین تشکیل می شد مانند میدان امام در اصفهان یا سبزه میدان رشت وتهران .