آموزش گل با شلغم

وسایل :
کارد تیز –خلال دندان – قالب کوچک به شکل ستاره –ماده اولیه اصلی :شلغم ترشی زمان لازم برای ساخت : 2دقیقه برای هر گل –ماندگاری :چند روز در هوای خنک .
طرزکار:
ابتدا شلغم را به صورت ورقه ای ببُرید سپس با قالب مدل ستاره آن را قالب بزنید وبا یک وسیله ی نوک تیز وسط آن را یک سوراخ بیندازید .سپس با تکه ای از هویج یا گوجه قرمز ویا تربچه نقلی که به شکل دکمه ای وگرد در آورده اید توسط خلال دندان که اززیرگُل وارد می کنید به نوک خلال دندان وسط گُل فرو کنید .سپس 3الی 4شاخه ازا این گُل آماده را روی یک پرتقال فرو کنید واطرافش را با برگهای پهن کرفس تزئین نمایید وجهت سفره آرایی استفاده کنید .همچنین می توانید با حلقه هایی از شلغم وبه وسیله نوک سوراخ ایجاد کنید سپس باریکه ای کبریت مانند را بوسیله خلال دندان از وسط گل عبور دهید تا شکل گُل کامل شود .می توانید از برگ های طبیعی برای اطراف گُل استفاده کنید .شما می توانید برای طبیعی تر جلوه دادن از رنگ های طبیعی یا آب چغندر هم استفاده کنید .همچنین می توانید با شلغم گل های داوودی بسشازید برای ساخت گُل داوودی شلغم را پوست بگیرید وبشکل دایره (کروی ) در آورید ، سپس به کمک ماژیک خطوطی عمود برهم وبه موازات همدیگر به صورت چهارخانه رسم کنید .هرقدر فاصله بین خطوط کم تر باشد گل زیباتری بدست می آید .سپس با کارد تیز از روی خطوط شکاف دهید .مواظب باشید که شلغم شکاف بخورد ولی بریده نشود .وقتی یک سری شکاف موازی تمام شد ، شلغم را 90درجه بچرخانید وشکاف های سری دیگر وعمود آنها را شروع کنید ومیله ی چوبی را در ته آن فرو برید واین گُل را چند دقیقه در آب ویخ قرار دهید تا برپه های گُل باز شوند .
 

گوینده:پوران حاجتی