جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

اشاره - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اشاره

اشاره


شاعر: رحمت حقی پور

 

متن شعر


زندگي يه بيدين دوبوستان دره
زندگي را ببين در حال دويدن است
آبه مانستان دوارستان دره
مانند آب در حال گذشتن است
واكون تي چومانه امي واستي يه
باز كن چشمانت را كه بخاطر ماست
آسمان ارسو فوبوستان دره
اشك آسمان در حال باريدن است
عاقيله وسته ايدانه ايشاره
براي عاقل يك اشاره را بس است
بدس نايه زندگي يه دوباره
زندگي دوباره بدست نمي آيد
گول گول آفتاب تي واسي سرزنه
گل آفتاب بخاطر تو سر مي زند
پرنده آسمانه جور پر زنه
پرنده درآسمان پر مي زند
تي واستي يه گول خوره نازه كونه
بخاطر توست كه گل باز مي شود
نسيم ايه ولگانه نازه كونه
نسيم برگ ها را ناز مي دهد
زندگي قدره واسي خوب بداني
قدر زندگي را بايد خوب بداني
حيفه كي از دس بشه تي جواني
حيف است كه از دست برود جواني
عاقيله وسته ايدانه ايشاره
براي عاقل يك اشاره را بس است
بدس نايه زندگي يه دوباره
زندگي دوباره بدست نمي آيد
عشق ، اميد مره دس براره
عشق با اميد برادر است
بوسوخته ديلانه ر اون قراره
براي دلسوختگان قرار است
عشقه كه معنا دهه روزكاره
عشق است كه به روزگار معنا مي دهد
جا دهه تي ديله مييان بهاره
بهاران را در دلت جا مي دهد