جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

آزادی از دیدگاه بزرگان ، دانشمندان و فلاسفه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزادی از دیدگاه بزرگان ، دانشمندان و فلاسفه

آزادی از دیدگاه بزرگان ، دانشمندان و فلاسفه


بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی خردمند‏

آزادی متعلق به یک نفر نیست ، مال همه است. اسپنسر

‏ آزادی باجی به مردم نیست ! چرا که مال و داشته آنهاست. ارد بزرگ

هرکس قادر به تملک و ارادۀ نفس خود باشد آزادی حقیقی را به دست آورده است . پرسلیس

آزادی تلاش خردمندانۀ آدمی در جستجوی علت حادثه هاست . هربرت مارکوزه

رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی . ارد بزرگ

آزادی این نیست که هرکس هرچه دلش خواست بکند ، بلکه آزادی حقیقی قدرتی است که شخص را مجبور به ‏انجام وظایف خود می کند. ماکدونال

آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام بدهیم ، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم بکنیم . ‏ویکتور کوزن‏

حاشا که آواز آزادی از پس میله و زنجیر به گوش تواند رسید و از گلوگاه مرغان اسیر . جبران خلیل جبران‏