احترام به حقوق شهروندی

شهروندی را نوع پیشرفتۀ شهرنشینی می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به شهروند ارتقاء یافته‌اند به دیگر سخن حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در برابر یکدیگر. شهروندان داوطلبانه امکانات خود را برای کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار می‌گیرند. 
شهروندان فعال بسته به توانایی‌های خود در سازمانهای دولتی و غیر دولتی فعالیت می‌کنند. 
شرکت در نشست‌ها، حضور در محکمه‌های عمومی، هیات منصفه یا هیات‌های حل اختلاف، مشارکت در طرح‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین پی بردن به مشکلات و راه حل آن‌ها بسیار سودمند خواهد بود. صاحبنظران بر این عقید‌‌ه‌اند که اجتماعات محلی و نهادهای مردم محور می‌توانند با نشان دادن سرمشق‌ها و هنجارهای پسندیده و نهادینه ساختن آنها در جوامع به شمول مفهوم شهروندی بیفزایند. 
 

گوینده:سیده جماور هاشمی