رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

آثار مركز گيلان در جشنواره هاي استاني از سال 1372 تا 1387 - محتوای ویژه همکاران

 

 

آثار مركز گيلان در جشنواره هاي استاني از سال 1372 تا 1387

شناسه : 125548205

 

آثار (ارسالي/ راه يافته/ تعداد جوايز) كسب شده از سوي مركز گيلان در جشنواره هاي توليدات مراكز استانها از سال 1372 لغايت 1387

نام مدیر کل مرکز آثار تحقيقاتي آثار سرود و موسيقي آثار خبري
آثار راديويي
آثار تلويزيوني  
  تعداد جوايز راه يافته ارسالي تعداد جوايز راه يافته ارسالي تعداد جوايز راه يافته ارسالي تعداد جوايز راه يافته ارسالي تعداد جوايز راه يافته ارسالي دوره جشنواره
مجتبي نقوي - - - 1 3 5 - - - - - 2 - 1 3 سال 1372
- - - 5 1 5 - - 9 - 1 3 - 1 3 سال 1373
1 1 1 2 5 5 - 1 5 9 2 4 2 2 5 سال 1374
سيد حسين صهري 1 2 2 3 4 5 - 1 10 - - 2 3 2 5 سال 1375
- - 1 3 3 5 2 3 10 1 3 9 3 4 12 سال 1376
- - 1 - 2 4 1 1 10 1 6 7 2 6 11 سال 1377
- - 1 2 4 5 - 1 9 1 2 9 4 5 9 سال 1378
یوسف نجفی - - 1 5 5 5 - 1 12 11 4 8 3 7 15
سال 1379
1 1 1 3 5 9 - 1 22 - - 8 3 7 16 سال 1380
- 1 5 1 1 7 2 4 23 4 1 7 2 4 12 سال 1381
- - 5 - 1 6 5 6 15 7 4 7 3 6 12
سال 1382
1 2 5 4 6 7 - 3 8 - 2 8 1 3 13 سال 1383
سيد محمود رضا حسينی 1 1 7 1 1 7 2 6 14 5 3 6 24 12 13
سال 1384
- 3 11 4 1 7 2 3 12 8 4 4 14 8 4 سال 1385
1 2 5 9 3 9 4 6 17 - 15 13 15 8 9 سال 1386
محسن نصرپور 2 7 11 2 6 10 1 4 8 1 2 10 2 5 4 سال 1387
  8 20 57 45 51 101 19 41 184 48 31 107 79 81 146 جمع کل

 

ضمناً مرکز گیلان تندیس موسیقی برتر در را در بین مراکز را دریافت نمود

ضمناً مرکز گیلان تندیس مرکز برتر/ سیمای برتر/ خبر برتر در بین مراکز را دریافت نمود

ضمناً مرکز گیلان تندیس سیمای برتر در بین مراکز را دریافت نمود

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.