ابوالفضل


شعر از غلامرضا رحمدل

تیغه دوسه خو کمر ابوالفضل                                   تیغ را به کمر خود بسته بود ابوالفضل

مشکه بنا خو دوش سر ابوالفضل                             مشک را گذاشته روی دوش خود ابوالفضل

اسبه سوارابوسته بی واهمه                                    بی واهمه سوار بر اسب شد

رجز بخاند بشو تا علقمه                                         رجز خوانده و به سوی علقمه پیش رفت

فرات اونه امره بکود زمزمه                                    فرات با او زمزمه کرد

نخل  تناور اونه واسی خمه                                     نخل تناور پیش او خم شد

عقاب مانستن بزاپر ابوالفضل                                   مانند عقاب پرواز کرد ابوالفضل

مشکه بنا خو دوشه سر ابوالفضل                                      مشک را گذاشت روی دوش خود ابوالفضل

مشک نبو ، مشک نبو دریا بو                                 مشک نبود ، مشک نبود ، دریا بود

مهریه حضرت فاطمه زهرا بو                                  مهریه فاطمه زهرا بود

مشک نبو آینه بو آینه                                           مشک نبود ، آینه بود ، آِینه

غربته مولا اونه من پیدا بو                                     غربت مولا علی در آن آینه پیدا بود

بهشته جی خبر بارده خبر ابوالفضل                           از بهشت خبر آورد ابوالفضل

مشک بنا خودوشه سر ابوالفضل                              مشک را گذاشت بر دوش خود ابوالفضل

برا نگو یه پارچه آزاده بو                                                برادر نگو ، بلکه یک پارچه آزاده بود

امامه فرمان ره آماده بو                                         برای اجرای فرمان امام آماده بود

امیر سر بلند و افتاده بو                                         امیری سر بلند و متواضع بود

همنفس دعا و سجاده بو                                         همدم دعا و سجاده بود

بوسوخته دل ، خون به جگر ابوالفضل                       با دل سوخته و جگر خونین ابوالفضل

مشکه بنه خو دوش سر ابوالفضل                                      مشک را گذاشت بر دوش خود ابوالفضل

علم اونه امره برازنده بو                                        علم در دستش برازنده بود

نخل ، اونه نامه مره زنده بو                                   نخل ، با جوهر نامش زنده بود

سرو ، اونه قامته وربنده بو                                    سرو در مقابل قامتش بنده بود

مثل علی عارف و رزمنده بو                                    ماننده علی ، عارف و رزمنده بود

بیگیفته شمشیر و سپر ابوالفضل                               شمشیر و سپر ره به دست گرفت ابوالفضل
مشکه بنا خو دوشه سر ابوالفضل   مشک را گذاشت بر دوش خود ابوالفضل