وطن امي ديلخوشي

متن شعر
زبان: گیلکی برگردان فارسی

ا دشت پور جه لاله ، شهيدان دياره

كي امي سربلندي ، كي امي ايفتخاره

خيال نكون ان گبه يا كي هچين شعاره

وطن امي ديل خوشي ، وطن امي وقاره

اي موشته خاكم ببه ، بازم امي مزاره

وطن امي ديل خوشي ، وطن امي وقاره

با ديل و جان بساختيم ، ايه امي جيگايه

هيكسه دس فاندهيم ، امي ديل پنايه

بغيره ان كي ببه ، من و تي كار ده زاره

خيال نكون ان گبه يا كي هچين شعاره

وطن امي ديل خوشي ، وطن امي وقاره

هسه كي ا دونيا جه ، دوست امره دوشمنه

تا كي داريم كس كسه ، ديل امي شين روشنه

واستي بديم دس به دس ، حق امي امره ياره

خيال نكون ان گبه يا كي هچين شعاره

وطن امي ديل خوشي ، وطن امي وقاره

 

اين دشت پر از لاله سرزمين شهيدان است

كه سر بلندي و افتخار ماست

خيال نكن كه يك اين حرف يا شعار است

وطن دلخوشي ماست ، وطن وقار ماست

اگر يك مشت خاك هم باشد باز جاي ماست

وطن دلخوشي ماست ، وطن وقار ماست

اينجا خانه خود را با دل و جان ساخته ايم

اين پناه امن را دست هيچكس نمي دهيم

غير اين باشد كار من و تو زار خواهد بود

خيال نكن كه يك اين حرف يا شعار است

وطن دلخوشي ماست ، وطن وقار ماست

حالا كه در اين دنيا حتي يدوست هم براي ما دشمن است

تا كه هم ديگر را داريم دل ما روشن است

بايد دست به دست هم بدهيم ، خدا با ما يارست

خيال نكن كه يك اين حرف يا شعار است

وطن دلخوشي ماست ، وطن وقار ماست