زندگی دوست بدار

متن شعر

تی دیله بال وپربدن / کی بشه هرجا بموجه

بر دلت بال پروازی بده / تا که به هرگوشه ای گردش کند

هم خوشی اَمره شادمان / هم غمَ اَمره بسوجه

همراه با خوشی شاد شود / و با بد و خوب زندگي بسازد

ايته چوم خوابه زندگي / كي ناره هيچجور بهانه

زندگی اندازه يك چشم بستن است / كه هيچ بهانه اي ندارد

اون بوگذشته سالانه کی دِ / تی ور نمانه

حکایت آن سالیان رفته است / که دیگردر کنار تو نمی ماند

تو كي ا دو روزه عمرجه / داري نام و نيشاني

تو كه در اين دو روزه عمر / نام و نشاني داري بدان كي

هاچین بدس نامو / تی زندگانی

بدان که بیهوده بدست تو نیامده است / این زندگی

خودا عشقه مره تو اگه / تانی باقی بمانی

با عشق خدا تو اگر / بتوانی باقی بمانی

دِ تِره فرقی ناره / پیری یا كي جوانی

دیگر برایت فرقی نخواهد داشت / پیری و یا كه جوانی

تی درجکه بازه کون / نسیمَ کی راهدواره

پنجره ات رابگشا / نسیم در حال گذر است

بازم تماشا بوکون / بهار تی راه سر گول کاره

باز هم تماشا کن / بهار را که بر سرراهت گل میکارد

بیدین تی چومه مره / تی امروز و فردایه

با چشمهایت بنگر / امروز و فردایت را

به جا باور تی دیله دورون / شُکر خودایه

در درون دلت بجا بیاور / شکر خدای بزرگ را

تي ديل كي آئينه يه / سيوا جه هر كينه يه

دلت که آیینه است / دور از هر کینه و دشمنی است

عشقه مره زنده یه / در اَ زمانه

همواره با عشق زنده است / در این عصرو زمانه

غورصه یه دیمه بنه / کی ناامید شیطانه

غصه ها را کنار بگذار / که ناامید شیطان است

پیدا بوکون تی رایه / به هر نیشانه

راه خود را پیدا کن / به هر نشانه ای