برندگان مسابقه آوای گیلان

زهرا پورنگ
سما نوروزی
نرجس طالبی
پوریا باغبان
الههاسخی
بهروز لطفی
سکینه پاساری
سمیه خشکبیجاری
میلاد مهدوی
شهناز کرمی
سمیه قربانی
مهرناز آوند
کبری حسینی