محتوا با برچسب 8 دی روز علم داری و بیرق داری مردم گیلان در برابر فتنه 88 بود.