محتوا با برچسب کشف 5 کیلوگرم ماده روانگردان شیشه در گیلان.