محتوا با برچسب کشف بیش از15کیلوتریاک وشیشه دررشت و رودبار.