محتوا با برچسب پهن شدن سفره و بصدا در آمدن زنگ سلامت درفومن وسیاهکل.