محتوا با برچسب وارد کنندگان برنج خارجی برنج داخلی مصرف می کنند.