محتوا با برچسب هفته ناجا فرصت مناسبی برای ارائه عملکرد پلیس به مردم است.