محتوا با برچسب هزینه ساخت و تجهیز 6 مدرسه در مناطق عشایری تالش را پرداخت.