محتوا با برچسب نهم دی روز پیروزی مردم در جنگ نرم بود.