محتوا با برچسب نخستین نشست شورای اداری شهرستان رشت درسال جدید.