محتوا با برچسب میزان مصرف نمک در کشور ما 2 برابر مصرف جهانی است.