محتوا با برچسب مصاحبه با سردار احمدی مقدم در صبح گاه نیروی انتظامی رشت.