محتوا با برچسب مسجد مهمترین کانون مبارزه با جنگ نرم دشمنان.