محتوا با برچسب محور قدیم امامزاده هاشم به رودبار بازگشایی شد.