محتوا با برچسب عملیات بیت المقدس 5700 کیلومتر از خاک کشور را آزاد کرد.