محتوا با برچسب عشق و ارادت به امام خمینی (ره) یک باور اعتقادی است.