محتوا با برچسب شخم اول 60 درصد شالیزارهای صومعه سرا.