محتوا با برچسب زیرساخت های کنونی در شأن سینمای ایران نیست.