محتوا با برچسب رونق تجارت در گرو ارتقای زیرساختها است.