محتوا با برچسب رهاسازی پنج پرنده مداوا شده در شهرستان شفت.