محتوا با برچسب رشد کارآفرینی در گرو توجه به کشاورزی و گردشگری است.