محتوا با برچسب رادیو گیلان به پیام روستائیان می پردازد.