محتوا با برچسب دو هزار متر مربع از اراضی ملی در آستارا رفع تصرف و خلع ید شد.