محتوا با برچسب خرما و کشمش به 3 کشور شمالی صادر شد.